Špičkový zdroj

Areál Špičkového zdroje č. 1 elegantně zapadá do „scenérie“ průmyslové zóny města Prostějov, komínem a halovými objekty navazuje výstavba na stávající přilehlé průmyslové areály. Přestože jde o stavbu průmyslového rázu, svým pojetím přírodních barev (zelená, krémová) a četného množství zeleně (stromů a travin), se areál elektrárny odlišuje od opticky přetechnizovaných průmyslových staveb.

Základní charakteristika

Špičkový zdroj č. 1 slouží jako špičkový zdroj elektrické energie se spalovací turbínou na zemní plyn, s jejíž pomocí nabízí poskytování podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy (ČEPS a.s.). Využití zemního plynu jako ekologického paliva společně s dalšími technologickými prostředky a procesy umožňuje výrazně snížit produkci emisí. Vliv Špičkového zdroje na okolní prostředí je tedy zanedbatelný.

Bezpečnost, efektivita a ekologie

Hlavním prostředkem pro výrobu elektrické energie je vysoce efektivní a sofistikovaná průmyslová verze (aeroderivát) spalovací turbíny Rolls-Royce (nyní Siemens), která pohání elektrický generátor. Spalovací turbína je vybavena aktivním katalyzátorem a speciální technologií pro výrazné snížení emise oxidů dusíku a oxidu uhličitého. Díky tomu se řadíme ke zdrojům elektrické energie z neobnovitelných surovin s nejnižšími emisemi skleníkových plynů.

Patříme mezi tzv. netočivé zálohy, které mají za běžného stavu nulové emise skleníkových plynů (CO2, TZL, síry, NOX, CO, rtuti atd.), což je v souladu s green-deal cílem EU. Tyto zdroje tedy pracují a znečišťují pouze po dobu, když to elektroenergetická přenosová soustava potřebuje, to znamená jen tehdy, kdy je to opravdu nezbytně nutné. Z hlediska cílů EU se tedy jedná o určitý druh zeleného zdroje.

Nedílnou součástí výroby elektrické energie Špičkového zdroje č. 1 je chemická úpravna vody, která ekologicky velmi šetrným způsobem demineralizuje vodu, které se pak svou kvalitou podílí na výrazném omezení produkovaných znečišťujících látek při výrobě elektrické energie. Kromě toho slouží chemická úpravna vody i pro monitorování kvality vypouštěné odpadní vody, díky čemuž jsme schopni zajistit vysokou a stálou úroveň kvality vypouštěných odpadních vod.

Výkon z elektrického generátoru je vyveden přes blokový transformátor vybavený nejmodernějšími bezpečnostními prvky. Samotné vedení elektrické energie do přenosové soustavy je stejně jako přípojka plynu položeno v zemi, díky čemuž nijak nenarušuje okolní krajinu.

Součástí výrobního procesu je i řada dalších technologií, které se mimo jiné podílejí také na efektivitě a bezpečnosti celkového provozu elektrárny. Obecně lze tedy říci, že Špičkový zdroj č. 1 naplňuje nejnovější trendy v energetice a využívá nejúčinější způsob výroby elekřiny s využitím nejmodernějších prvků a technologií.