Špičkový zdroj

Areál špičkového zdroja elegantne zapadá do „scenérie“ priemyselnej zóny mesta Prostějov, komínom a halovými objektmi nadväzuje výstavba na existujúce priľahlé priemyselné areály. Hoci ide o stavbu priemyselného rázu, svojím pojatím prírodných farieb (zelená, krémová) a veľkého množstva zelene (stromov a travín), sa areál elektrárne odlišuje od opticky pretechnizovaných priemyselných stavieb.

Základná charakteristika

Špičkový zdroj slúži ako záložný zdroj elektrickej energie. Túto funkciu plní spaľovacia turbína na zemný plyn, ktorá je zaradená ako zdroj poskytovania podporných služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (ČEPS, a.s.). Využitie zemného plynu ako ekologického paliva spoločne s ďalšími technologickými prostriedkami a procesmi umožňuje výrazne znížiť produkciu škodlivých emisií. Vplyv špičkového zdroja na okolité prostredie je teda zanedbateľný.

Bezpečnosť, efektivita a ekológia

Hlavným prostriedkom pre výrobu elektriny je vysoko efektívna a sofistikovaná priemyselná verzia (aeroderivát) spaľovacej turbíny Rolls-Royce (tohto času Siemens), ktorý poháňa elektrický generátor. Spaľovacia turbína je vybavená aktívnym katalyzátorom a špeciálnou technológiou pre výrazné zníženie emisií oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého. Vďaka takémuto typu technológie sa radíme ku zdrojom elektrickej energie z neobnoviteľných surovín s najnižšími emisiami skleníkových plynov.

Patríme medzi tzv. netočivé zálohy, ktoré majú za normálneho stavu nulové emisie skleníkových plynov (CO2, TZL, síry, NOX, CO, ortuti atď.), čo je v súlade s green-deal cieľom EÚ. Tieto zdroje teda pracujú a znečisťujú iba po dobu, keď to elektrizačná prenosová sústava potrebuje, to znamená len vtedy, keď je to naozaj nevyhnutné. Z hľadiska cieľov EÚ sa teda jedná o určitý druh zeleného zdroje.

Neoddeliteľnou súčasťou výroby elektrickej energie špičkového zdroja je chemická úpravovňa vody, ktorá ekologicky veľmi šetrným spôsobom demineralizuje kohútikovú vodu, ktorá sa svojim využitím vo výrobe podieľa na výraznom obmedzení produkovaných znečisťujúcich látok pri výrobe elektrickej energie. Okrem toho má chemická úpravovňa vody aj monitorovanie kvality vypúšťanej odpadovej vody, vďaka čomu sme schopný zaistiť vysokú a stálu úroveň kvality vypúšťaných odpadných vôd.

Výkon z elektrického generátoru je vyvedený cez blokový transformátor, ktorý je vybavený najmodernejšími bezpečnostnými prvkami. Samotné vedenie elektrickej energie do distribučnej sústavy je rovnako ako prípojka plynu položené v zemi, vďaka čomu nijako nenarušuje okolitú krajinu.

Súčasťou výrobného procesu je aj mnoho ďalších technológii, ktoré sa mimo iné podieľajú tiež na efektivite a bezpečnosti celkovej prevádzky elektrárne. Vo všeobecnosti možno teda povedať, že špičkový zdroj spĺňa najnovšie trendy v energetike a využíva najúčinnejší spôsob výroby elektriny s využitím najmodernejších prvkov a technológií.